Canlı Yayını Dinlemek için İnternet Explorer kullanınız.
RADYO KAMPUS 90.9
 • FM 90.9

 • FM 90.9

 • FM 90.9

 • FM 90.9

 • FM 90.9

 • FM 90.9

 • FM 90.9

 

Ho?geldiniz

  ?nönü Üniversitesi Radyosu "Radyo Kampüs", 2011 y?l?ndan bugüne ?leti?im Fakültesi bünyesinde Malatya ve ilçelerine FM band? 90.9 MHz üzerinden yay?n yap?yor. 3984 say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda yasada radyo-televizyon bölümü bulunan üniversitelere radyo yay?n olana?? tan?mas?yla yasal statü kazanan Radyo Kampüs de yay?nlar, 24 saat kesintisiz olarak devam ediyor. Geni? bir dinleyici kitlesi bulunan Radyo Kampüs, haz?rlad??? programlarla, ödün vermeden izledi?i yay?n anlay??? ile dinleyicilerinin müzik kültürlerinin geli?imine katk? yapmay? amaçl?yor.

Programlar

  Programlar?m?z hakk?nda bilgi almak ve kendi sayfalar?na gitmek için lütfen resme t?klay?n. Korkmay?n yay?n kald??? yerden devam edecek :)

Yay?n Saatleri

  Haftal?k yay?n program?m?z? inceleyin. Sevdi?iniz programlar? kaç?rmay?n ve ba?ka programlar ke?fetme f?rsat? yakalay?n. Kendinize uygun buldu?unuz saatlerde efsane bir program olabilir bakmakta fayda var.